biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

BiznesPrawo

Czym jest prawo handlowe?

Czym jest prawo handlowe?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda prawo handlowe w naszym kraju. Warto wiedzieć, że reguluje ono stosunki zawierane między przedsiębiorcami, a ponadto wewnętrzne relacji spółek prawa handlowego. Do tego trzeba też doliczyć stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi. Prawo handlowe w Polsce jest złożone. Liczy wiele stron, dlatego może wydawać się skomplikowane. Warto wiedzieć, jakie są najważniejsze przepisy prawa handlowego w naszym kraju.

Sprawdź także: Czym są dotacje unijne?

Prawo handlowe w Polsce

Nie każdy wie o tym, że prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. Co więcej, w myśl zasady swobody umów, jest to zgodna wola stron, która kształtuje treść zawieranego pomiędzy nimi stosunku prawnego, pod warunkiem, iż nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, a ponadto naturą tego stosunku. Prawo handlowe co kilka lat aktualizują. Warto dodać, że bardzo istotna jest treść zawieranych umów na gruncie obecnie panujących przepisów prawnych. Prawo handlowe chroni przedsiębiorcę. Co więcej, usługi na gruncie tych przepisów, a zwłaszcza umów handlowych są obecnie dość złożone. Nierzadko trzeba zasięgać opinii prawnej. Kancelarie wyspecjalizowane w prawie handlowym świadczą usługi w zakresie redagowania oraz negocjowania umów handlowych.

Mowa tutaj np. o umowach o dzieło, umowach zlecenia, a także sprzedaży czy dostawy. Do tego dolicza się umowy o świadczenie usług. Nie każdy też wie o tym, że prawo handlowe reguluje ponadto wewnętrzne stosunki podmiotów prawa handlowego, a ponadto ich relacje z osobami trzecimi. Trzeba też wiedzieć, że tę część prawa handlowego reguluje przede wszystkim Kodeks spółek handlowych, a podmioty mu podlegające to spółki osobowe. W tym przypadku mowa o jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych, a także kapitałowych. Należy w tym kontekście wiedzieć, że poszczególne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej rządzą się odmiennymi regułami. Istnieją również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. One również są regulowane przez prawo handlowe w Polsce. Okazuje się, że różne są podstawy oraz przypadki odpowiedzialności wspólników, członków zarządu, a także innych przedstawicieli poszczególnych spółek handlowych. Bardzo istotne jest też spełnienie różnych wymogów, żeby czynności dokonywane przez poszczególne spółki spełniały warunki stawiane przez obecnie panujące przepisy prawne.

prawo handlowe

Przepisy prawne

Warto wiedzieć o tym, że prawo to powstało ze względu na potrzebę odrębnego unormowana profesjonalnego obrotu cywilnoprawnego. Jest to bardzo istotne. Należy wiedzieć, że jego regulacji podlega status, a także organizacja przedsiębiorców. Do tego trzeba doliczyć czynności handlowe dokonywane pomiędzy nimi. Żeby można było odróżnić prawo handlowe od prawa gospodarczego, należy rozumieć pewne pojęcia. Warto przede wszystkim wiedzieć, czym jest obrót gospodarczy oraz kim są jego uczestnicy. W Polsce pojawia się coraz więcej kancelarii prawnych, które wyspecjalizowane są w prawie handlowym. Coraz więcej ludzi korzysta z takich usług. Mowa tutaj przede wszystkim o przedsiębiorcach. Bardzo istotna jest ogólna charakterystyka spółek osobowych oraz kapitałowych.

Prawo handlowe w pigułce

Warto wiedzieć o tym, że prawo reguluje działanie spółki partnerskiej, a także spółki jawnej. Do tego doliczają się regulacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, a dodatkowo spółki komandytowo-akcyjnej. W prawie handlowym istnieją też przepisy. Dotyczą one łączenia, a także podziału oraz przekształcenia wszelakich spółek. Do tego zawierają informacje dotyczące postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Nie wolno zapomnieć, że prawo handlowe w Polsce reguluje skutki ogłoszenia upadłości, a także listę wierzytelności. Do tego należy doliczyć przepisy ogólne, które dotyczą postępowania restrukturyzacyjnego. Nie wolno zapomnieć o poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych. Prawo handlowe w naszym kraju jest dość skomplikowane.

Udostępnij