biznes-monitor.pl

Blog tematyczny o biznesie, marketingu i finansach.

Finanse

Czym skutkuje umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej?

Czym skutkuje umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka, jawi się dla wielu niewypłacalnych konsumentów jako idealna forma uchylenia się od odpowiedzialności za własne zobowiązania finansowe. Ponadto ustawa o upadłości konsumenckiej została zliberalizowana w marcu 2020 roku, co poskutkowało falą wniosków o upadłość i ogromnym wzrostem jej ogłaszania. Jak ogłoszenie upadłości wpłynie na życie konsumenta po jej ogłoszeniu i czym skutkuje umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, którego celem jest spłata wierzytelności i częściowe lub całkowite oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Procedura wszczynana jest na wniosek zadłużonej osoby lub jej wierzyciela. Zanim sąd upadłościowy rozstrzygnie o jej zasadności, weryfikuje wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, konsument wzywany jest do dokonania niezbędnych poprawek. W przypadku niezgodności z przepisami prawa upadłościowego zostaje odrzucony. Jeżeli natomiast wniosek nie budzi zastrzeżeń, upadłość konsumencka zostaje ogłoszona.

Po ogłoszeniu upadłości na ogół przyznawany jest upadłemu syndyk, który w dalszym toku postępowania odpowiedzialny jest m.in. za likwidację masy upadłości (sprzedaż majątku dłużnika), sporządzenie spisu wierzytelności i ich zaspokojenia z pozyskanych z likwidacji środków finansowych. Po wykonaniu tych czynności syndyk przechodzi do stworzenia planu spłaty wierzycieli na okres od 3 do 7 lat (w zależności od przyczyny niewypłacalności konsumenta). Jeśli natomiast sytuacja konsumenta jest na tyle trudna, że nie posiada majątku i jest trwale niezdolny do podjęcia pracy zarobkowej (ze względu na zły stan zdrowia lub wiek), zadłużenie zostaje umorzone. Jakie niesie to konsekwencje dla dłużnika?

Czym skutkuje umorzenie zobowiązań wobec wierzycieli?

Pomimo tego, że konsument zostaje zwolniony ze spłaty zobowiązań wobec wierzycieli, skutki oddłużenia będzie odczuwał przez co najmniej 10 lat. Najistotniejsze skutki:

  • umieszczenie danych konsumenta w internetowym Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości,
  • obowiązek zamieszczenia informacji o nieistnieniu zobowiązania w Biurze Informacji Kredytowej (informacje o historii zadłużenia nie są usuwane i pozostają w bazie przez okres 10 lat, co poważnie utrudni konsumentowi zaciągnięcia kredytów, pożyczek, a nawet chwilówek bez BIK, czy robienia zakupów na raty),
  • ograniczenie możliwości złożenia kolejnego wniosku o upadłość konsumencką przez następne 10 lat, chyba że upadły wykaże, że do ponownej niewypłacalności bądź zwiększenia jej stopnia doszło pomimo należytych starań, lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami słuszności lub względami humanitarnymi,
  • wykreślenie upadłego przez sąd rejestrowy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (z urzędu),
  • powstanie obowiązku wykreślenia upadłego z Biur Informacji Gospodarczej (na jego wniosek).

Oczywiste jest, że wielu konsumentów z bardzo trudną sytuacją finansową będzie wolało skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Jednakże dla osób posiadających majątek i możliwości zarobkowe upadłość konsumencka wydaje się być dość skomplikowanym i trudnym pod względem emocjonalnym procesem.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij